Български English
История

Находището е за варовици, доломитизирани варовици и доломити от които се произвежда трошен камък за бетон, пътни настилки и обратни насипи. Намира се в южните склонове на Западна Стара планина на около 4 км. северозападно от с. Балша и на около 20 км. от гр. София.

Първите геоложки проучвания в района са извършени през 1965 г. През 1977-1978 г. е извършено геоложко проучване на находището и са утвърдени геоложките запаси. През 1992 г. е завършено строителството и започната експлоатацията на трошачно-пресена инсталация, работеща на принципа на сухото трошене и пресяване.

До 2001 г. кариерата и трошачно-пресевнните инсталации са експлоатирани от Минно-добивно предприятие "Люляците", влизащо в структурите на бившето СО "Инжстрой" - София.

От 2001 г. МДЗ "Балша" АД е частно акционерно дружество.
За контакти

ПК 1217, с. Балша, София
Минно добивен завод АД
Директор тел. 07118 22 14
  факс 0884 130 981
Гл. счетоводител тел. 07118 22 17, 07118 22 06
Пласмент тел. 0888 258 907, 0888 133 553
E-mail mdzbalsha@abv.bg


Подробности и карта