Кодекс за бизнес поведение

КОДЕКС ЗА БИЗНЕС ПОВЕДЕНИЕ НА „МДЗ БАЛША” АД

 

Обръщение от Изпълнителния директор

Да работим почтено е основен принцип в бизнес поведението на „МДЗ БАЛША” АД („Дружеството”). Настоящият Кодекс за бизнес поведение („Кодекс”) задава стандартите за поведение в „МДЗ БАЛША” АД. Той може да Ви помогне да направите правилен избор, когато сте изправени пред проблеми или въпроси, които засягат Ваши колеги, бизнес партньори, доставчици и клиенти. Кодексът за бизнес поведение дава насоки и примери за това как да действаме в най-добър интерес за нашата компания. Здравият разум, добрата преценка и спазването на принципите на Кодекса за поведение ще гарантират, че нашите служители и следователно, нашият бизнес имат правилната основа, на която да стъпим и да правим бизнес.

Ако имате някакви въпроси относно Кодекса за бизнес поведение, моля да се обърнете към адв. Павел Спасов, адвокат на Дружеството ни на имейл: pavel_spasov@abv.bg

 

Нашите ценности

Какво означава да действаме почтено?

Ценностите, които споделяме, са следните:

  • Доброто представяне на работното място с висока степен на почтеност са ключът към устойчив успех.

 

  • Когато работим почтено, създаваме доверие, защитаваме нашата репутация и  намаляваме разходите за правене на бизнес.

 

  • Да действаме с почтеност означава да правим правилното нещо през цялото време, което започва от спазването на Кодекса .

 

  • Наш дълг е да действаме почтено и да даваме възможност на другите да направят същото.

 

 

  • Въведение

 

Нашият Кодекс предоставя насоки и примери, които да ви помогнат, когато сте изправени пред трудни ситуации във всекидневната си работа. 

  • Почтеност на работното място
    1. Здраве и безопасност на работното място (ЗБРМ)

    

 

Стремим се да създаваме здравословна и безопасна среда за нашите служители, контрагенти, клиенти и заинтересовани страни. Никой не трябва да пострада, докато работи с нас или за нас. Нашата цел е нулева вреда за хората. За да го постигнем, се нуждаем от ангажимент от страна на всеки от Вас.

  1. Многообразие, справедливост и уважение

 

Вярваме, че имаме отговорност да се отнасяме с достойнство един към друг, което означава да оценяваме разнообразието, независимо дали то съществува поради раса, религия, пол, сексуална ориентация или някаква друга разлика.

  1. Защита на активите на нашата фирма

Всички служители отговарят за защитата на активите на нашата фирма и за извършването на правилна преценка с цел предпазване, както на материалните и финансовите активи, така и на интелектуалната собственост от повреда, кражба, злоупотреба или загуба.

  1. Информационни системи, имейл и социални медии

При изпращането и получаването на имейл съобщения и приложения трябва да прилагате същите норми на предпазливост, както при съобщенията на хартиен носител. Забранено е да се оповестява на външни лица (включително на пресата, инвеститори или други) или да се публикува в социалните медии, вътрешна информация или съобщения без разрешение. 

Търсене, сваляне или препращане на неетична или обидна информация може да доведе до налагане на дисциплинарни мерки.

 

  • Почтеност в деловата практика
    1. Борба с подкупите и корупцията

    

   Ние продаваме продукти и услуги въз основа на качество, надеждност и много други фактори, но никога не и на подкупи.

Международните антикорупционни закони важат за всички наши дейности. Никъде по света не е приемливо да се предлагат, дават, разрешават или получават подкупи, включително от или на официални или частни лица. Същият стандарт се прилага и за трети страни, действащи от наше име (например, консултанти, адвокатски кантори и др.).

  1. Подаръци и жестове на внимание

Посредством здрав разум, дискретност и точна преценка преди предлагане или получаване на подаръци или жестове на внимание можем да предотвратим неправилно тълкуване на добри намерения.

Подаръците и жестовете на внимание винаги трябва да са умерени и никога не трябва да се използват за упражняване на неправомерно влияние или да създават впечатление за предполагаем или действителен конфликт на интереси.

По отношение на подаръци или жестове на внимание на държавни служители
[1], винаги трябва да бъдете внимателни и да сте сигурни, че действате в съответствие с приложимите закони и разпоредби.

Всички подаръци и жестове на внимание, предложени и предоставени на други от името на дружеството трябва да се запишат точно в счетоводните книги и отчети.

  1. Лоялна конкуренция

Вярваме в свободните пазари и лоялната конкуренция, защото това гарантира, че нашите клиенти ще получат най-добрите продукти и услуги.

Нашите служители никога не трябва директно или индиректно да сключват споразумения или договорености или да координират дейности с настоящи или потенциални конкуренти с цел:

  • определяне на цени,отстъпки, условия на плащане или други подобни;

 

  • ограничаване на видовете или количеството на доставяните продукти и услуги;

 

  • разпределяне на пазари в географско отношение или според търговски партньори, потребителски сегменти или продуктови линии;

 

  • комуникация с конкуренти относно оферти;

 

  • определяне на условията или резултатите от даден тръжен процес;

 

  • бойкотиране на доставчици или клиенти, целящо да предотврати сделки на доставчика или клиента с даден конкурент;

 

  • злоупотреба с господстващо положение на определен пазар;

 

  • сключване на споразумения или договорености с юридически лица, опериращи на различни нива на производствената или дистрибуторската верига, като например доставчици, дистрибутори или търговци на дребно, които намаляват или елиминират свободната и лоялна конкуренция;

 

  • обмен или разкриване на чувствителна конкурентна информация;

 

  • участие в каквито и да е действия, които биха ограничили конкуренцията в нарушение на приложимите закони и разпоредби.
    1. Точно записване и отчитане

    

   Ние сме точни и честни при всички наши сделки и всякакви форми на комуникация.

Забранено е подправяне или неправомерно изменение на документация. Никога не трябва да давате указания на други лица да подготвят или одобряват подправена или подвеждаща документация или вие самите да извършвате това по указание на друго лице. При подготвянето на документация винаги трябва да спазваме правилото за почтеност, за да гарантираме, че информацията не е неправомерно укрита, непълна или подвеждаща.

  1. Конфликти на интереси

Всички ние трябва да взимаме бизнес решения в най-добър интерес на „МДЗ БАЛША” АД, а не въз основа на лични интереси.

Конфликт на интереси може да възникне, когато нашите лични интереси представляват препятствие за способността ни да извършваме дейността си ефективно и лоялно. 

В случай, че такива ситуации не могат да бъдат избегнати, трябва да уведомите своевременно вашия пряк ръководител или адвоката на Дружеството. 

  1. Предотвратяване на прането на пари

Нашата цел е да работим с реномирани бизнес партньори, които извършват законни бизнес дейности и чиито средства идват от законни източници.

Прането на пари е престъпление, което включва прикриване на източника на пари, свързани с престъпна дейност.

Нашите служители следват всички изисквания за водене на отчетност и счетоводство, приложими за плащания в брой и други форми на плащане във връзка с нашите бизнес сделки.

Ако имате съмнения или въпроси, свържете се с прекия ви ръководител адвоката на Дружеството.

 

  • Почтеност в общността
    1. Околна среда

    

   Като отговорни граждани всички ние сме наясно с нашите задължения по отношение на околната среда и необходимостта от активен ангажимент за защита и съхраняване на природните ресурси. Поемаме ангажимент в работата си да свеждаме до минимум отрицателното въздействие върху природата и да увеличаваме в максимална степен положителното въздействие.

  1. Права на човека

Поели сме ангажимент да спазваме и защитаваме човешките права навсякъде, където извършваме дейност.

Забраняваме следните практики и отказваме да имаме съзнателно търговски отношения с лица или фирми, участващи в:

  • експлоатация на деца, включително детски труд;

 

  • телесни наказания;

 

  • насилие към служители, особено когато е основано на пол, произход, религия или сексуална ориентация;

 

  • принудителен или задължителен труд;

 

  •  дискриминация при  назначаване или наемане на работа на служители;

 

  • Осигуряване на безопасни работни условия;

 

  • незаконни плащания на (или приспадания от) заплати, в резултат на които работникът получава по-ниска заплата от минималната; и

 

  • незаконни разпоредби за извънреден труд.
    1. Ангажимент към обществото

    

   Стремим се да бъдем надеждна и социално-ангажирана фирма и да изпълняваме отговорностите си спрямо общностите, в които извършваме дейност.

  • Съвети, насоки и докладване

Осигуряване на канали за комуникация относно съвети, насоки и докладване.

В работата ви рано или късно е възможно да се сблъскате със ситуация, която представлява етична дилема. В такъв случай не се колебайте да изкажете мнението си, да задавате въпроси относно вашите отговорности или да съобщавате опасения или несъответстващо на правилата поведение. Винаги първо отправяйте въпросите или опасенията си към вашия пряк ръководител или други инстанции, които могат да ви съдействат, като например: отдела по човешки ресурси, адвокатите или изпълнителния директор.

 

Ако се чувствате неловко да обсъждате даден проблем с длъжностните лица, посочени по-горе, или ако разговорът е безуспешен, можете да докладвате опасението си на този имейл адрес: t.foutekova@fhtlaw.com. Това е още едно алтернативно средство за консултация или добросъвестно съобщаване на ситуация, за която знаете или подозирате, че нарушава нашия Кодекс или   българското законодателство. 

[1]              Държавните служители се дефинират най-общо и обхващат всяко лице, упражняващо публична функция за дадена страна (държавен служител), което може да включва служители на публична агенция или държавно предприятие.