История

Находището е за варовици, доломитизирани варовици и доломити от които се произвежда трошен камък за бетон, пътни настилки и обратни насипи. Намира се в южните склонове на Западна Стара планина на около 4 км. северозападно от с. Балша и на около 20 км. от гр. София.

 

Първите геоложки проучвания в района са извършени през 1965 г. През 1977-1978 г. е извършено геоложко проучване на находището и са утвърдени геоложките запаси. През 1992 г. е завършено строителството и започната експлоатацията на трошачно-пресена инсталация, работеща на принципа на сухото трошене и пресяване.

 

До 2001 г. кариерата и трошачно-пресевнните инсталации са експлоатирани от Минно-добивно предприятие „Люляците“, влизащо в структурите на бившето СО „Инжстрой“ – София.

 

От 2001 г. МДЗ „Балша“ АД е частно акционерно дружество.