Български English
Новини

О Б Я В А


до заинтересованите лица и обществеността


 


В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда  (ДВ бр. 91/2002 г., изм. и доп.) МДЗ "БАЛША" АД, ЕИК 121521559, със седалище и адрес на управление: ПК 1217, с. Балша, район Нови искър, Столична община,обл. София –град; тел. 07118 22 14;  е-mail: mdzbalsha@abv.bg


съобщава


на всички заинтересовани лица и обществеността, че има инвестиционно предложение за „Модернизация на трошачно – сортировъчния процес в МДЗ "БАЛША" чрез  въвеждане на  полу мобилна трошачно-сортировчна инсталация в кариера „Балша“, находище „Люляците“.


Местоположение:


Инсталацията ще бъде разположена в кариера «Балша», хоризонт 825 м, в имот от землището на с. Царичина, община Костинброд, Софийска област.


 


Кратко описание на инвестиционното предложение:


Инвестиционното предложение е за модернизация на съществуваща дейност чрез въвеждане на нова Инсталация за първична преработка  на скални материали – варовици и доломити (ТСИ), добити в кариера «Балша». ТСИ ще бъде от полу-мобилен тип, ще се разположи в югозападната част  на кариерата .


Съоръжението отговаря на изискванията на най-добрите техники и практики в бранша по отношение енергийна ефективност, ниски шумови и вибрационни нива, наличие на система за прахоподтискане.


Технологични процеси са: натоварване и транспорт на  скална маса до приемната зона на ТСИ; последователно разтрошаване и пресяване до получаване на готови фракции трошен камък; товарене на фракционираните материали на автосамосвали и транспортиране до потребителите.


Ще се ползва съществуващата инфраструктура.


Разполагането на новата ТСИ в рамките на кариерата  отдалечава  работната площадка   от най-близките жилищни зони на селата Балша и Драговищица. Дълбокият котлован е предпоставка за ограничаване на разпространение на прах и шум от трошачно-пресевните дейности.  


 


За контакти: Инж. Анелия Богданова, Административен директор


Адрес: ПК 1217, с. Балша, район Нови искър, Столична община, област София –град;


тел: 0888 258 907; е-mail: mdzbalsha@abv.bg


 


Писмени становища и мнения се приемат в и РИОСВ – София;


гр. София, 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, 10 ет., п.к. 332; тел. 02/955 55 98 ,


факс: 02/955 93 62; e-mail: riosv@riew-sofia.org 

За контакти

ПК 1217, с. Балша, София
Минно добивен завод АД
Директор тел. 07118 22 14
  факс 0884 130 981
Гл. счетоводител тел. 07118 22 17, 07118 22 06
Пласмент тел. 0888 258 907, 0888 133 553
E-mail mdzbalsha@abv.bg


Подробности и карта